نبات چوبدار زعفرانی 20 عددی(مقوایی)

در تولید نبات به شکل مدرن، پخت شربت شکر توسط حرارت غیر مستقیم (حرارت حاصل از بخار آب) انجام می شود که با این روش کم ترین آسیب به آن وارد می شود. آبی که در ساخت شیره شکر و در نهایت تولید نبات استفاده شده است، توسط دستگاه تصفیه RO تصفیه می شود که پس از ترکیب با شکر و پخت به شکل شیره ای یک دست در دو مرحله توسط فیلتر مکانیکی برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی (سانتی متر و میلی متر) و یک مرحله توسط دستگاه فیلتر پرس با کاغذهای صافی یک بار مصرف برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی میکرون تصفیه می شود. ذرات ناخالص از آن گرفته شده و سپس شیره توسط سیستم لوله کشی تمام استیل و کالسکه های اتوماتیک به گرمخانه های مخصوص کریستالیزاسیون منتقل می شود.
نبات چوبدار زعفرانی 20 عددی(مقوایی)

نبات شاخه 700 گرم زعفرانی(جعبه)

در تولید نبات به شکل مدرن، پخت شربت شکر توسط حرارت غیر مستقیم (حرارت حاصل از بخار آب) انجام می شود که با این روش کم ترین آسیب به آن وارد می شود. آبی که در ساخت شیره شکر و در نهایت تولید نبات استفاده شده است، توسط دستگاه تصفیه RO تصفیه می شود که پس از ترکیب با شکر و پخت به شکل شیره ای یک دست در دو مرحله توسط فیلتر مکانیکی برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی (سانتی متر و میلی متر) و یک مرحله توسط دستگاه فیلتر پرس با کاغذهای صافی یک بار مصرف برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی میکرون تصفیه می شود. ذرات ناخالص از آن گرفته شده و سپس شیره توسط سیستم لوله کشی تمام استیل و کالسکه های اتوماتیک به گرمخانه های مخصوص کریستالیزاسیون منتقل می شود.
نبات شاخه 700 گرم زعفرانی(جعبه)

نبات چوبدار زعفرانی 10 عددی(مقوایی)

در تولید نبات به شکل مدرن، پخت شربت شکر توسط حرارت غیر مستقیم (حرارت حاصل از بخار آب) انجام می شود که با این روش کم ترین آسیب به آن وارد می شود. آبی که در ساخت شیره شکر و در نهایت تولید نبات استفاده شده است، توسط دستگاه تصفیه RO تصفیه می شود که پس از ترکیب با شکر و پخت به شکل شیره ای یک دست در دو مرحله توسط فیلتر مکانیکی برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی (سانتی متر و میلی متر) و یک مرحله توسط دستگاه فیلتر پرس با کاغذهای صافی یک بار مصرف برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی میکرون تصفیه می شود. ذرات ناخالص از آن گرفته شده و سپس شیره توسط سیستم لوله کشی تمام استیل و کالسکه های اتوماتیک به گرمخانه های مخصوص کریستالیزاسیون منتقل می شود.
نبات چوبدار زعفرانی 10 عددی(مقوایی)

نبات چوبدار زعفرانی کریستالی 20 عددی

در تولید نبات به شکل مدرن، پخت شربت شکر توسط حرارت غیر مستقیم (حرارت حاصل از بخار آب) انجام می شود که با این روش کم ترین آسیب به آن وارد می شود. آبی که در ساخت شیره شکر و در نهایت تولید نبات استفاده شده است، توسط دستگاه تصفیه RO تصفیه می شود که پس از ترکیب با شکر و پخت به شکل شیره ای یک دست در دو مرحله توسط فیلتر مکانیکی برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی (سانتی متر و میلی متر) و یک مرحله توسط دستگاه فیلتر پرس با کاغذهای صافی یک بار مصرف برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی میکرون تصفیه می شود. ذرات ناخالص از آن گرفته شده و سپس شیره توسط سیستم لوله کشی تمام استیل و کالسکه های اتوماتیک به گرمخانه های مخصوص کریستالیزاسیون منتقل می شود.
نبات چوبدار زعفرانی کریستالی 20 عددی

نبات چوبدار زعفرانی کریستالی 10 عددی

در تولید نبات به شکل مدرن، پخت شربت شکر توسط حرارت غیر مستقیم (حرارت حاصل از بخار آب) انجام می شود که با این روش کم ترین آسیب به آن وارد می شود. آبی که در ساخت شیره شکر و در نهایت تولید نبات استفاده شده است، توسط دستگاه تصفیه RO تصفیه می شود که پس از ترکیب با شکر و پخت به شکل شیره ای یک دست در دو مرحله توسط فیلتر مکانیکی برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی (سانتی متر و میلی متر) و یک مرحله توسط دستگاه فیلتر پرس با کاغذهای صافی یک بار مصرف برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی میکرون تصفیه می شود. ذرات ناخالص از آن گرفته شده و سپس شیره توسط سیستم لوله کشی تمام استیل و کالسکه های اتوماتیک به گرمخانه های مخصوص کریستالیزاسیون منتقل می شود.
نبات چوبدار زعفرانی کریستالی 10 عددی

نبات رپ شده زعفرانی

در تولید نبات به شکل مدرن، پخت شربت شکر توسط حرارت غیر مستقیم (حرارت حاصل از بخار آب) انجام می شود که با این روش کم ترین آسیب به آن وارد می شود. آبی که در ساخت شیره شکر و در نهایت تولید نبات استفاده شده است، توسط دستگاه تصفیه RO تصفیه می شود که پس از ترکیب با شکر و پخت به شکل شیره ای یک دست در دو مرحله توسط فیلتر مکانیکی برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی (سانتی متر و میلی متر) و یک مرحله توسط دستگاه فیلتر پرس با کاغذهای صافی یک بار مصرف برای فیلتر کردن ذرات به بزرگی میکرون تصفیه می شود. ذرات ناخالص از آن گرفته شده و سپس شیره توسط سیستم لوله کشی تمام استیل و کالسکه های اتوماتیک به گرمخانه های مخصوص کریستالیزاسیون منتقل می شود.
نبات رپ شده زعفرانی